Coraz częściej mają miejsce sytuacje, w których procesy karne oraz cywilne są wytaczane przeciwko pracownikom, służby zdrowia. Istnieje możliwość oskarżenia lekarza, czy też pielęgniarki w ramach sprawy karnej, dlatego też należy być świadomym swoich prac i obowiązków. Taka świadomość prawna jest ważna zarówno dla pacjenta, jak i lekarza- jako osoby, która może być oskarżona przed sądem w procesie karnym. Takie procesy, ze względu na swoją problematykę i brak dostatecznego zaznajomienia przez sąd ze specyfiką pracy lekarza, wymagają powołania biegłych. Między innymi powoduje to przewlekanie procesu, który może trwać kilka lat


Problematyka prawa medycznego nie jest uregulowana w sposób wyczerpujący. Jedną z przesłanek odpowiedzialności lekarza jest działanie wbrew woli pacjenta lub bez jego prawidłowego poinformowania o skutkach zabiegu. Nawet w przypadku prawidłowo wykonanego zabiegu brak zgody pacjenta może rodzić odpowiedzialność.


Jak w związku z tym definiować błąd pracownika służby zdrowia i na jakiej podstawie można wytoczyć sprawę karną przeciwko lekarzowi? Jedyną możliwością jest powołanie się na przepisy, które mówią o czynach popełnionych przeciwko życiu i zdrowiu. Jednak niezwykle rzadkie jest, aby lekarz UMYŚLNIE popełnił taki czyn – oczywiście jest to możliwe, na przykład poprzez celowe nieudzielenie pomocy, bądź wykonanie aborcji na osobie, która tego nie chce – jednak zazwyczaj takie uszczerbki na zdrowiu i życiu wynikają z nieumyślnego błędu, stąd też sprawy karne nie są takie proste do rozsądzenia.


Jeśli chodzi o przepisy w Kodeksu Karnego, które mogą być podstawą do wytoczenia sprawy karnej, są to art. 156 i art. 157. Artykuł 156 definiuje ciężki uszczerbek na zdrowiu jako “[…] pozbawieni[e] człowieka wzroku, słuchu, mowy” oraz spowodowanie “[…] [ograniczenia] zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała”. Konsekwencją za takie przewinienia może być pozbawienie wolności do lat trzech, jeśli sprawca działał nieumyślnie, aż po wyrok dożywocia, jeśli poszkodowany umarł w wyniku obrażeń. Artykuł 157 natomiast, definiuje średni i lekki uszczerbek na zdrowiu oraz określa wyrok za nieumyślne spowodowanie takiego czynu jako grzywnę, karę ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności trwającej maksymalnie rok.


Jak widać, sprawa karna przeciwko lekarzowi jest procesem, w którym już od początku jest wiele niewiadomych i która prawdopodobnie będzie trwała bardzo długo. Z powodu wielu niewiadomych, trudno jest jednoznacznie określić, na ile możliwe było uratowanie pacjenta oraz czy pracownik służby zdrowia rzeczywiście działał nieumyślnie, czy stan pacjenta pogorszył się mimo jego starań. Konsekwencje mogą się wahać od grzywny, aż do wielu lat pozbawienia wolności.